Przejdź do treści

Kariera

Osoby zainteresowane rozwojem i karierą w dynamicznej i pełnej wyzwań międzynarodowej Grupie Kapitałowej Protektor, zapraszamy do przesłania aplikacji (CV oraz list motywacyjny) na adres siedziby PROTEKTOR S.A. lub na adres: 
HR@protektorsa.pl

Aplikacja powinna zawierać informację, jakiego stanowiska/obszaru działalności dotyczy oraz być opatrzona klauzulą:

„*Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PROTEKTOR S.A. moich danych osobowych na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku). 
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PROTEKTOR S.A. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku).

Równocześnie oświadczam, że:
• zapoznałem/-am się z klauzulą informacyjną PROTEKTOR S.A.  ws. Ochrony danych osobowych dostępną pod adresem http://www.protektorsa.pl/strona/rodo,41.html -z tym, że w procesie rekrutacji PROTEKTOR S.A. przetwarza dane osobowe w zakresie zgodnym z art. 22 (1) par. 1 i 4 Kodeksu Pracy, tj. PROTEKTOR S.A. może przetwarzać następujące dane:
1) imię (imiona) i nazwisko,
2) imiona rodziców,
3) datę urodzenia,
4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
5) wykształcenie,
6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia, a ponadto:
7) PROTEKTOR S.A. jako Pracodawca może żądać podania innych danych osobowych niż określone powyżej, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.
• Dane przekazane do jednorazowego procesu rekrutacyjnego przetwarzane są do czasu zakończenia tego procesu. Dane przekazane do przyszłych procesów rekrutacji przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody.
• Jestem świadomy/-a, że Administratorem danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych PROTEKTOR S.A. (z siedzibą w Lublinie przy ul. Vetterów 24A-B, 20-277 Lublin) oraz jakie mi z tego tytułu przysługują prawa”.

Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy jest niezbędne dla potrzeb procesu rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Wszystkim aplikującym dziękujemy za zainteresowanie oraz przypominamy, że skontaktujemy się wyłącznie z Kandydatami, spełniającymi nasze wymagania i oczekiwania.
 
*wybrać właściwe

Brak wyników